Rapport från stämman 2017

Så har vi haft vår första ordinarie stämma i Fibersamverkan. De för dagen stormiga yttre förhållandena på Sötåsens Naturbruksskola avsatte inga spår inne på stämman. Avgående vice ordförande, Christer Eliasson, lotsade med säker hand stämman genom dagordningen.

De två punkter som upptog mest tid handlade om hur budget, avgifter och arvoden skulle hanteras och skrivas i stämmans beslut, samt vad som var lämpliga friheter och begränsningar som skulle skrivas in i de nya stadgarna.

Redan innan stämman stod det klart att Föreningen inte kan vänta till nästa års stämma med att bekräfta de införda ändringarna. Det kommer att krävas en extra stämma, framför allt för att inte föreningens ekonomi ska lida skada. Styrelsen kallar till en sådan när besked kommit från Jordbruksverket om utfallet av ansökan om stöd som vi lämnat in. Beslut väntas under maj månad.

Den kanske enskilt viktigaste förändringen är att stämman förordar en förändring av beräkningen av Serviceavgiften. Skatteverket har motstått alla propåer att låta föreningen lägga moms på den serviceavgift om 2 kr/anslutning som konstituerande stämman beslöt. Om vi däremot ändrar till samma serviceavgift oavsett antal anslutningar i respektive medlemsförening ska det gå bra att få lägga på moms.

Stämman har därför beslutat göra den stadgeändring som krävs. Beloppet som diskuterades var 500 kr per förening. Men inget beslut om belopp togs. Det överlåts till den extrastämma som fastställer principen om samma serviceavgift till alla.

En annan viktig förändring är att stadgeändringar i fortsättningen ska kunna tas på en enda stämma, om röstetalet på stämman motsvarar lagens krav. Kraven är lite olika beroende vilken sorts stadgeändring det handlar om, så stadgarna kommer att hänvisa till lagen på den aktuella punkten.

Ordförande omvaldes, men det blev personbyte på några poster. Hur det ser ut nu framgår av kontaktsidan här på Fibersamverkan.se.

Mats Jangdal och Christer Eliasson

Stämmodeltagare