Gråter Hecuba ännu vid Troja?

När vi fiberföreningar som kom igång under förra stödperioden fick veta att vi kunde få pengar från staten och EU för att anlägga fibernät i våra hembygder och att vi skulle få behålla ägandet till dessa nät, såg vi det som en utomordentligt bra landsbygdssatsning som vi inte ville missa.

Här fanns en möjlighet att få betalt för att återupprätta delar av det självägande och självbestämmande på landsbygden, som under lång tid gått förlorat och överförts till tätorterna och staten. Dessutom var det stor sannolikhet för att föreningarna skulle anlita lokala entreprenörer att utföra jobbet. Pengarna skulle alltså snurra flera varv i den lokala ekonomin och göra nytta, innan de skattevägen sögs upp till staten igen.

Med stor entusiasm var vi flera föreningar som gick in i detta arbete. Vi har också i allmänhet lyckats mycket bra med detta. till en billig peng för staten och en rimlig peng för våra medlemmar. Som en följd av detta bildade vi också den nödvändiga riksorganisation som sådant lokalt ägande i det korporativa Sverige kräver.

Men säg den lycka som varar! I nuvarande stödperiod har det tillkommit flera villkor som försvårar för lokala föreningar att möta kraven för stöd. Samtidigt har man lättat på bestämmelser för att underlätta för kommersiella aktörer att få del av stödet. Allt för att snabba på utbyggnaden i överensstämmelse med politiska visioner.

Detta har gjort flera föreningar tveksamma till att fullfölja det lokala arbetet med sitt fibernät. På en del håll har föreningarna helt enkelt överlåtit sitt stöd till en kommersiell aktör, som därmed även kommer att äga nätet senare.

I andra fall, till exempel Halland, har regionen upphandlat med kommersiell aktör och riskbolag att anlägga nät på landsbygden i hela länet, med några få undantag. I detta fall ser det ut som om Region Halland kommer att bli ägare av nätet när det är färdigställt. Så var det väl inte tänkt när Televerket ombildades till Telia för att bli ett kommersiellt bolag, att kommuner och regioner istället skulle gå in och bli offentliga nätägare.

Men så blir det nu på många håll där kommuner via sina kommunala bolag eller hela regioner (Landsting) går in som ägare till näten. De gör det i och för sig med det vällovliga syftet att snabbt få fram bredband till hela befolkningen. Men man gör det i strid med de principer som var styrande för att avveckla offentliga monopol. Man gör det på bekostnad av de principer, önskemål och traditioner landsbygdens folk hyser om självägande och självstyrande.

Resultatet blir än mer beroende av tätorterna, offentliga aktörer och börsbolag. ”Grekerna” bar fram en gåva som allvarligt hämmar våra möjligheter att själva hantera vår framtid.

För att ni själva ska kunna bedöma vad som avtalats redovisar jag här nedan huvudparten av avtalet mellan Region Halland och IP-Only.

 

2 Omfattning & Åtagande

Samarbetsavtalet har tillkommit genom en upphandling genomförd av Region Halland.

Samarbetsavtalet innebär att Region Halland kan under avtalstiden utan särskilt upphandlingsförfarande avropa varor/tjänster inom det upphandlade sortimentet i enlighet med anbudsförfrågan diarienummer RU 16 0005/RGS 16 0037 daterad 2016-02-05 och anbud daterat 2016-03-21 samt leverantörens anbudsgivarpresentation i Halmstad 2016-04-07 inklusive pdf-fil á 73 sidor.

Upphandlingen/avtalet omfattar:

Gemensam planering och prioritering av utbyggnad
Leverantören skall tillsammans med Region Halland gemensamt planera och prioritera utbyggnad av bredband i Halland.

Dessa insatser ersätts ej av Region Halland utan Leverantören kostnader för detta skall vara inräknade i anbudsgivarens offererade procentuella pålägg på byggnationerna.

Projektering av respektive specifik utbyggnad
Leverantören skall projektera samtliga överenskomna byggnationer.

Följande moment ingår åtminstone:

 • Förprojektering
 • Detaljprojektering
  • Upprättande av materialförteckning
  • Underlag för gräventreprenör och systemleverantör
 • Dokumentation av projekteringsunderlaget
 • Överlämna resultatet av projekteringen digitalt i ett standardformat, i en
pärm innehållande kartmaterial och samtliga tillstånd.

Projekteringen ska resultera i erforderligt antal dokument och kartor som i sin tur ska ligga till grund för såväl byggande som drift av nätet.

 • Översiktskarta
 • Utskarvningsplan
 • Kanalisationskarta
 • Nätkarta
 • Mängdsättning av typsektioner
 • Materialförteckning
 • Lista på inkopplade fastigheter
Samtliga fiberstråk, kabelmarkeringsstolpar, brunnar och skåp ska kunna mätas in med GPS och med en noggrannhet på mindre än 0,5 meter. En förutsättning för detta är dock att grundkartan över området har motsvarande noggrannhet. Om så inte är fallet rekommenderas ett samråd med Lantmäteriet om bästa sätt att dokumentera nätet.

Dessa insatser ersättes till självkostnad.

Byggnation av bredbandsnät

Leverantören skall efter särskild överenskommelse genomföra respektive överenskommen bredbandsbyggnation i Halland.

Fullständiga projekteringshandlingar och ritningar skall redovisas av antagen anbudsgivare innan byggnation påbörjas.

Bredbansnätet skall vara utrustad med all erforderlig utrustning för en mycket god funktion och hög driftsäkerhet.

Bredbandsnätet skall vara öppet och operatörsneutralt. Med operatörsneutralt nät menas att alla aktörer, operatörer, företag eller tjänsteleverantörer ska kunna ha tillgång till nät på likvärdiga och icke diskriminerande villkor.

Följande moment skall åtminstone ingå:

 • All projektering
 • All byggnation
 • Arrangera och genomföra informationsmöten och handha intresseanmälningar
 • Kontakt med samtliga berörda markägare och myndigheter
 • Hantera samtliga samförläggningskontakter
 • Ansöka om erforderliga grävtillstånd, bygglov och miljöprövning
 • Alla drifttester
 • Inmätning av nätet
 • Registrering av nätet i ledningskollen
Leverantören har fullt tillverknings- och konstruktionsansvar för bredbandsnätet.

All utrustning som levereras skall CE-märkas av anbudsgivaren (där så erfordras).

Generellt skall respektive nät uppfylla följande ”branschstandards”:

 • ”Minimikrav dokumentation för accessnät” utgiven av IT & Telekombolagen
2015-02-10 version 1.1 och senare versioner
 • ”Robusta nät rekommendationer – Förläggning av robusta nät – Kanalisation,
kablar och kopplingsställen” utgiven av Svenska stadsnätföreningen utgåva 2,

2011-10-21 och senare versioner

 • Alla fibrer ska klara kraven enligt IEC G.652 och/eller IEC G.657.
 • All fiberkabel ska klara kraven enligt IEC 60794-5.
 • Kontaktdon för nätet består av SC-UPC eller likvärdigt kontaktdon.
Samtliga byggnationskostnader ersätts med styrkta kostnader plus offererat procentuellt pålägg (Så kallat entreprenörsarvode).

Förvaltning, drift och underhåll av byggt bredbandsnät via nyttjanderättsavtal

Leverantören skall efter respektive färdigställd byggnation förvalta, drifta och underhålla respektive byggt bredbandsnät via särskilt nyttjanderättsavtal.

Leverantören betalar hyra för respektive sträckning/byggnation till Region Halland enligt nyttjanderättsavtalet.

Moment som ingår är bland annat:

 • Drift av nätet
 • Underhåll av nätet
 • Administration av nätkunder
 • Administration av anslutningsavgifter som anbudsgivaren får behålla
 • Administration av nätavgifter som anbudsgivaren får behålla
 • Administration av tjänsteoperatörer
 • Administration av tjänsteoperatörsavgifter som anbudsgivaren får behålla
 • Administration av övriga intressenter/aktörer
 • Administration av övriga avgifter som anbudsgivaren får behålla
Åtminstone två olika servicenivåer skall erbjudas (SLA Nivå 1 och SLA nivå 2)
 • SLA 1: Felavhjälpning helgfri vardag 08:00-17:00. Inställelsetid 8 timmar
 • SLA 2: Felavhjälpning dygnet runt/alla dagar/året om (24/7/365). Inställelsetid 4 timmar
Sälj och marknadsföring av nätet ska ske med lokal prägel och förankring.

Leverantören ska proaktivt ansluta tjänster och leverantörer till det öppna och neutrala nätet för vidare sälj- och marknadssamarbete.

Leverantören skall stå för alla kostnader som är förknippat med sälj, marknadsföring och projektledning av nätet.

Vid behov skall så kallade ”Samhällstjänster” såsom exempelvis trygghetslarm med mera kunna ”gå före” i nätet.

Nätavgifter, anlutningsavgifter tillfaller alltid Leverantören om inte annan överenskommelse nås idet specifika nyttjanderättsavtalet.

3 Avtalsperiod

Avtalsperiod är tidsperioden 2016-05-01 – 2020-12-31 med möjlighet till maximalt 36 månaders förlängning under tidsperioden 2021-01-01 – 2023-12-31.

Beställaren meddelar Leverantören senast 2020-06-30 huruvida samarbetsavtalet förlänges eller inte.

4 Handlingars inbördes ordning

Kontraktshandlingarna kompletterar varandra. Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning:

 1. Skriftliga ändringar och tillägg till samarbetsavtalet
2. Leveransavtalet RGS 16 0037-01

3. Förfrågningsunderlaget RU 16 0005/RGS 16 0037 med bilagor daterat 2016-02-05

4. Leverantörens anbud daterat 2016-03-21 samt leverantörens anbudsgivarpresentation i Halmstad 2016-04-07 inklusive pdf-fil á 73 sidor

5 Kundansvarig/Kontaktperson

Det skall hos leverantören finnas en namngiven kundansvarig/kontaktperson för Beställaren tillgänglig under svensk kontorstid via telefon, mobil och/eller e-post.

Kundansvarig är Jimmy Stigevall

6 Arbetsgivaransvar

Leverantören skall ha arbetsgivaransvaret för den personal som arbetar i bolagets verksamhet. Detta ansvar innebär bland annat att Leverantören är ansvarig för att:

 1. gällande lagar, författningar och kollektivavtal följs
 2. erforderlig personal anställs för att utföra entreprenaden
 3. förebygga skador som kan drabba personal och tredje man
 4. arbetsmiljölagstiftningen efterlevs på arbetsplatsen.
 5. godkännande för svensk f-skatt finns
Tilltänkt/offererad/avtalad organisation/konsultteam för Region Halland är:

Kundansvarig Jimmy Stigevall

Projektledare Bo Malmqvist

Projektör och nätkonstruktör Peter Sonnius

Material och inköpsansvarig Hasse Eriksson

Hållbarhetsanalytiker Therese Wernstedt

Centrala strategiska funktioner:

Övergripande nätdesign Jan Ollinen

Kvalitetsansvarig Staffan Broman

 1. Specifika krav gällande avstämning under projekteringstiden
Under projekteringstiden för respektive byggnation bedömer Region Halland att regelbundna träffar mellan Leverantören och Region Halland behövs för att göra nödvändiga avstämningar. 1 – 2 personer som representerar Region Halland kommer att besöka Leverantören under projekteringstiden.

Det skall vara möjligt för Region Halland att detaljanpassa respektive byggnation under dessa avstämningar.

Överenskomna förändringar av projektering/byggnation skall vara skriftligen dokumenterade 

 1. Specifika krav gällande Garantier, reservdelar och service
 2. Garantitiden gällande fabrikations- och materialfel samt montage och kontroller
ingående i leveransen skall vara minst 5 år från av Region Halland godkänd leverans.
 1. Reservdelar skall tillhandahållas i minst 10 år efter godkänd leverans.
 2. Leveranstiden för normalt förekommande reservdelar skall vara maximalt 2
arbetsdagar.

9 Allmänna leveransbestämmelser.

ABT06, Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten skall gälla som allmänna leveransbestämmelser mellan parterna.

10 Entreprenörsarvode

Offererat/avtalat entreprenörsarvode är 6 %

Entreprenörsarvodet är fast under avtalsperioden.

11 Betalningsvillkor & Fakturering

Region Hallands scannar samtliga pappersfakturor. Samtliga fakturor skall därför skickas till en för regionen gemensam adress:

Region Halland

Box 310

737 26 Fagersta

Till denna adress får endast fakturor skickas. Reklam, information med mera skickas direkt till respektive mottagare hos Köparen.

Fakturan skall märkas med ett, för varje fakturamottagare, unikt referensnummer så kallat ZZ-nummer. Referensnumret erhålles av beställarende verksamhet.

För respektive deltagande upphandlande myndighet skall faktura översändas enligt deras önskemål.

I övrigt gäller villkor enligt nedan:

 • För fakturans innehåll gäller i övrigt de regler som anges i 11 kap. Mervärdeskattelagen.
 • Bankgironummer skall anges, om inte bankgiro finns anges plusgiro eller
bankkonto.
 • Hänvisas i fakturan till följesedlar eller liknande skall dessa bifogas fakturan.
 • Om fakturan är ofullständig eller felaktig kommer den att returneras för komplettering innan betalning kan ske.
 • Dröjsmålsräntor på fakturor som returnerats på grund av att ovanstående uppgifter saknas accepteras ej.
 • Vid ny eller kompletterad faktura flyttas förfallodagen fram till 30 dagar efter mottagandet av den kompletta fakturan.
 • Betalning 30 dagar netto efter korrekt fakturas ankomstdatum och korrekt utförd leverans/tjänst.
 • Fakturering av tjänst eller vara, ej specificerad i avtal, får ej göras utan
godkännande av Beställarens kontaktperson.
 • Expeditions- och faktureringsavgifter godkännes ej.
 • Dröjsmålsränta får debiteras, dock högst enligt svensk lag.
12 Tillämpliga lagar och tillstånd

Leverantören skall följa gällande lagar och förordningar vad gäller tillämpliga delar. Leverantören skall även följa tillämpliga föreskrifter, kungörelser, allmänna råd samt tillämpliga delar av EU:s regelverk.

Leverantören skall inneha de tillstånd som krävs för att bedriva här efterfrågad verksamhet.

13 Ansvar och försäkringar

Leverantören skall inneha sedvanlig företags- och ansvarsförsäkring, anpassad för den aktuella verksamheten/branschen.

14 Uppförandkod

Beställarens ”Uppförandekod för leverantörer” skall efterlevas av Leverantören. Se även bilaga 4 till anbudsförfrågan.

15 Underleverantörer

Leverantören skall svara för eventuella underleverantörer som för sig själv.

Anlitade underleverantörer skall vara kontrollerade av Leverantören avseende fullgörande av sina skyldigheter enligt lagar och avtal vad gäller momsregistrering, inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter samt innehav av F-skattsedel.

16 Överlåtelse av avtal

Avtalet samt rättigheter och skyldigheter enligt avtalet får inte överlåtas på annan part eller pantsättas utan Beställarens skriftliga medgivande. Rättighet till betalning (via så kallad ”factoring”) får inte överlåtas till annan juridisk person utan Beställarens skriftliga medgivande.

17 Ändringar/tillägg

Ändringar och tillägg till avtal kan endast göras genom en skriftlig handling undertecknad av behöriga företrädare för Beställare och Leverantör.

18 Uppsägning på grund av konkurs med mera

Om Leverantören försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, inställer sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion eller annars kan anses vara på obestånd, eller det framkommer att Leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av leveransavtal äger Beställaren rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal.

Beställaren äger rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om Leverantören inte uppfyller sina skyldigheter enligt lagar och avtal vad gäller momsregistrering, inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter samt innehav av F-skattsedel.

Leverantören äger ingen rätt till någon form av skadestånd vid uppsägning enligt denna punkt.

19 Force Majeure

Part befrias ifrån sina avtalsenliga åtaganden om dessa inte kan fullföljas på grund av en oförutsebar händelse som parten inte kan råda över. Exempel på sådan händelse är krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof samt allvarlig smittspridning Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund. Motparten skall omedelbart underrättas om det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

Det åligger parterna att så långt som möjligt minimera eventuella skador.

20 Tvist

Tvist angående tillämpning eller tolkning av samarbetsavtalet skall avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

Detta samarbetsavtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Region Halland 

Jörgen Preuss, Biträdande Regiondirektör, Styreseledamot

 

IP Only Holding AB
Svante Östblom
Elisabeth Thand Ringqvist, Styrelseledamot