Föreningsförsäkring

Föreningsförsäkring för medlemmar i Fibersamverkan.se
En specialanpassad försäkring med specifika fördelar.

Fibersamverkan.se har utarbetat en mycket förmånlig försäkring i samarbete med försäkringsförmedlaren Försäkringskompetens i Uppsala. Utgångspunkten har varit att hitta en försäkring som på bästa tänkbara sätt fyller de behov som uppstår för medlemsföreningarna i Fibersamverkan.se. Resultatet är en heltäckande försäkring med mycket konkurrenskraftig premie.
Ladda ner broschyr Föreningsförsäkring för medlemmar i Fibersamverkan.se

Försäkringen kan bl.a. ersätta skador på avgrävd fiberledning där det inte går att klargöra vem som ansvarar för skadan, eller där föreningen själva av misstag grävt av ledningen. Kostnaden för försäkringen är beroende av storleken på fiberföreningen och valda försäkringsbelopp.
För en mindre förening med grundomfattning är premien ca 3 000 kr.

Kontakta Försäkringskompetens (se längst ner på denna sida), har ni lämnat era uppgifter på förmiddagen en vanlig arbetsdag har ni normalt en offert med e-post på eftermiddagen samma dag!

Försäkringens innehåll i korthet:

• Egendomsförsäkring
Försäkringen gäller med allriskomfattning. Det betyder att ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd fysisk skada på, eller förlust av, försäkrad egendom.
Försäkringen omfattar t ex fiberledning, skåp och kopplingsplintar.
• Extrakostnadsförsäkring
Extrakostnadsförsäkringen ersätter de extrakostnader föreningen kan få vid en ersättningsbar egendomsskada.
• Ansvarsförsäkring
Försäkringen omfattar föreningens skadeståndsansvar för sak- och personskador. Detta regleras i svensk rätt av bestämmelserna i gällande lagar och av rättspraxis.
Försäkringen gäller även för skada på hyrd fastighet.
• Rättsskyddsförsäkring
Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga ombuds och rättegångskostnader (arvode för advokat) vid tvist som kan prövas av tingsrätt, fastighetsdomstol och andra rättsinstanser.
Försäkringen omfattar också skattemålstvister.
• Styrelseansvarsförsäkring
Försäkringen gäller för skadestånd mot styrelseledamot samt förtroendevald revisor i föreningen.
Försäkringen gäller inom Norden.
• Krisförsäkring
Försäkringen omfattar kristerapi om någon medlem drabbas av akut psykisk kris under verksamhetstiden på grund av en traumatisk händelse som exempelvis brand eller överfall.
Försäkringen ersätter också behandlingar av legitimerad psykolog.
• Överfall
Försäkringen gäller om en medlem skadas genom misshandel eller annat uppsåtligt våld under verksamhetstid för föreningen.
Försäkringen gäller under förutsättning att medlemmen är berättigad till skadestånd.
• Förmögenhetsbrott
Försäkringen ersätter föreningens förluster som en medlem kan förorsaka genom vissa typer av förmögenhetsbrott, till exempel förskingring, trolöshet mot huvudman, bedrägeri eller stöld.
Försäkringen täcker föreningens egna förluster på grund av brott och den eventuella skadeståndsskyldighet som kan uppstå för föreningen gentemot andra.
• Olycksfallsförsäkring
Gäller för föreningens medlemmar som, under verksamhetstid för föreningen, drabbas av personskada.

Fibersamverkan.se
Fibersamverkan.se Sverige ekonomisk förening är Sveriges enda riksorganisation för medlemsägda fibernät.

Försäkringskompetens
Försäkringskompetens är oberoende försäkringsförmedlare och står på försäkringstagarens sida i förhandlingar gällande såväl försäkringsvillkor som skadeersättningar. Vi samarbetar med samtliga större försäkringsbolag på marknaden beträffande företagsförsäkringar. Som försäkringsförmedlare står Försäkringskompetens under tillsyn av Finansinspektionen vars uppgift är att kontrollera banker, försäkringsbolag, och försäkringsförmedlare. Försäkringskompetens är medlem i Svenska försäkringsförmedlares förening.

Svedea
Svedea är ett nischat bolag med en tydlig ambition:
Att bli nummer ett i de marknadssegment där vi är verksamma.
Inom området företagsförsäkring erbjuder vi grupplösningar för yrkesgrupper, organisationer och föreningar. Försäkringarna skräddarsys med en omfattning, administration och skadehantering som är optimalt anpassad efter varje grupps önskemål och behov. Vår långa erfarenhet av anpassade försäkringslösningar tillsammans med marknadens mest flexibla försäkringssystem gör detta möjligt.
Bakom bolaget står International Insurance Company of Hannover SE, helägt dotterbolag till ett av världens största återförsäkringsbolag – Hannover Re.

Vart vänder jag mig vid inträffad skada?
Svedea
Företagsskador
Box 3489
103 69 STOCKHOLM
Tel: 0771-160 161
E-post: skadorforetag@svedea.se

Vill du teckna försäkring eller veta mer?
Försäkringskompetens i Uppsala AB
Tel: +46 (0)18-37 01 45
Fax: +46 (0)18-490 32 73
E-post: info@fkomp.com
Hemsida www.fkomp.com