Att glömma och att minnas

Det är nu ett par decennier sedan elmarknaden avreglerades i Sverige. Många små elföreningar sålde sina nät till stora bolag. Som i en del fall sålde till ännu större bolag. I det område jag är bosatt skedde samma sak. Som bekant har elnätsavgifterna höjts flera gånger sedan dess.

En av grannarna här berättade hygien att han försökt räkna ut om har någon förtjänst kvar på sin andel av elnätsförsäljningen. Det visade sig att förtjänsten var borta redan efter fem år. Det var ändå innan avgifterna började skena.

Det finns all anledning att tro att det kan gå samma väg för de fiberföreningar som säljer sina nät. I än högre grad för elföreningarna är det nämligen anslutningen av slutkund som är guldägget. Elkunderna köper en bulkprodukt  som är likadan oavsett vem som producerar den. Fiberkunderna köper specifika tjänster från specifika leverantörer. Det gör det viktigare att måna om sina anslutningar, sina ägare och kunder.

På många håll har kommersiella telekomföretag fått upp ögonen för denna realitet, inte minst i ljuset av framgångsrika fiberföreningars demonstrerade vilja och möjlighet att välja leverantörer. Telia är redan kända, men de har varit inriktade på stordriftsfördelar och missat delar av marknaden. Istället har IP-Only och ByNet klivit fram.

De gör de inte av sin goda vilja och de har fri rätt att lämna besvärliga eller svåråtkomliga kunder utanför. När man köper en anslutning hos något av dessa bolag för tiotusen kronor har man gett dem tiotusen. När man å andra sidan köper en insats i en fiberförening för tjugotusen kronor har man lånat ut tjugotusen kronor som man en dag kan få tillbaka. Det är en väsentlig skillnad. I synnerhet som man fortfarande kan vara ägare till det lokala nätet.

Somliga människor i våra tilltänkta områden minns Televerket och deras monopoluppdrag att förse alla som önskade med telefon. Glöm det! Den tiden är för länge sedan förbi. Varken staten eller kommunerna kommer att bygga och äga fiber fram till alla hushåll och företag. Det kommer att bli en mix av kommersiella aktörer och gemensamägda lokala nät.

Blir vi tillräckligt många som satsar på att äga och driva våra egna nät så kommer vi att ha en stabiliserande inverkan på bredbandsmarknaden. Just nu är det många föreningar som är i startgroparna för byggstart eller på väg över i förvaltningsfas. De får många propåer från de kommersiella företagen om att överlåta sina nät. Gå inte på den blåsningen!

Glöm Televerket, minns hur det gick med elnätsavgifterna. Sats på eget, satsa på den lokalt ägda och ledda utvecklingen!